RÄTTSLIGT MEDDELANDE

 

FÖRSTA.      ALLMÄN INFORMATION

Denna rättsliga information avser att reglera användning av tjänsterna på webbsidan «www.hotellevanteclub.com» (i fortsättningen ”webbsidan”), och tillhandahålls för att företag och individer (i fortsättningen ”användarna”) ska kunna rådfråga den rättsliga information som rör de tjänster som tillhandahålls av Levante Club S.L. (i fortsättningen ”företaget”).

 

I överensstämmelse med artikel 10 i Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y ComercioElectrónico (LSSICE)(lag angående tjänster inom informationssamhället och den elektroniska handeln) 34/2002, från den 1 juli,anges företagets uppgifter här nedan:

 

 • Företagsnamn: Levante Club S.L.
 • Säte: Avenida DoctorSeveroOchoa nr 3, 03503 Benidorm (Alicante)
 • E-postadress:recepcion@hotellevanteclub.com
 • Telefonnr: (+34) 966 83 00 00
 • Registreringsuppgifter:Inskrivet i Handelsregistret i Alicante, volym 697, foliant 73, sida A-7692
 • Skatteregistreringsnummer (CIF): B-03164126

 

 

FÖRSTA       ANVÄNDARVILLKOR

 

 1. ANVÄNDARE

 

Vid användning av webbsidan måste användaren godkänna användarvillkoren, som ska läsas innan användaren får tillgång till eller använder de tjänster som erbjuds av webbsidan. Nämnda användarvillkor gäller oavsett de allmänna villkor som kan komma att vara aktuella.

 

 

 1. RÄTT ATT ÄNDRA ANVÄNDARVILLKOREN

 

För att webbsidan ska kunna fungera optimalt förbehåller sig företaget rätten att lägga till, ändra eller ersätta dessa användarvillkor, de tjänster som tillhandahålls och/eller innehållet på webbsidan. Detsamma gäller förwebbsidans driftsförhållanden, både tekniskt och när det gäller användningen.

 

Dessa ändringar, ersättningar och/eller tilläggkommer inte under några omständigheter att verka retroaktivt utan kommer att gälla från den tidpunkt då de publiceras. Aktuella användarvillkor kommer alltid att finnas publicerade på webbsidan och innan du går in på och/eller använder webbsidans tjänster och innehåll måste du alltid läsa dem.

 

 

 1. ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN, TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

Användarna samtycker till att använda webbsidan, dess tjänster och innehåll, i enlighet med lag, moral, gott uppförande och allmän ordning, liksom att inte överträda bestämmelserna i dessa användarvillkor eller några andra villkor som kompletterar, ändrar eller ersätter användarvillkoren.

 

Användningen av webbsidan kommer att ske under användares fullständiga ansvar,och företaget kommer att helt fråntas ansvar för sveda och värk som orsakas andra användare eller tredje part på grund av användning som strider mot bestämmelserna i dessa användarvillkor.

 

När det gäller innehåll som publiceras på webbsidan, såsom bilder, ljud, videoklipp, programvara, text, varumärken, logotyper, färgkombinationer, struktur och design, är det förbjudet att:

 

 • Återge, kopiera, sprida, distribuera, ändra och förmedla till allmänheten,om detinte finns uttryckligt tillstånd från ägarna.

 

 • Använda för kommersiella eller reklamändamål, förutom de som är uttryckligen tillåtna.

 

 • Använda för andra ändamål än de som anges på webbsidan, eller som är tillåtna enligt lag.

 

 

 1. SKÄL ATT STÄNGA AV ANVÄNDARE

 

Företaget förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent,stänga av användare för brott mot något av användarvillkoren eller för brott mot lag, moral, gott uppförande eller allmän ordning.

 

Avstängning av användare kommer inte att innebära att företaget avstår från att vidta lämpliga rättsliga åtgärder eller kräva motsvarande ersättning.

 

 

 1. HYPERLÄNKAR ELLER «LÄNKAR»

 

Denna webbsida ger användarna tillgång till hyperlänkar eller ”länkar” till andra webbsidor som inte drivs eller kontrolleras av företaget.Företaget kan därför inte garantera eller hållas ansvarigt när det gäller innehållets laglighet, tillförlitlighet, användarvänlighet, sanningsenlighet eller aktualitet, och inte heller när det gäller dessa webbsidors sekretessregler. Därför bör du, innan du lämnar ut någon personlig information till dessa webbsidor, observera att deras sekretessregler kan skilja sig från våra.

 

Företaget tar inget ansvar för skador av något slag till följd av tillgång, underhåll, drift, kvalitet, laglighet, tillförlitlighet och användbarhet av innehåll, information, kommunikation, åsikter, evenemang, produkter och tjänster som finns tillgängliga eller erbjuds på webbsidor som inte drivs av företaget men som finns tillgängliga via webbsidan.

 

Den användare eller tredje part som vill upprätta en hyperlänk till webbsidan måste se till att hyperlänken inte skapar reproduktion av innehåll, djuplänkar, webbläsare, otydliga eller felaktiga uppgifter om webbsidan, dess tjänster och innehåll.Med undantag för de tecken som ingår i hyperlänken måste användaren kontrollera att den webbsida där hyperlänken upprättasinte kommer att innehålla varumärken, varunamn, logotyper, eller någon typ av särskiljande kännetecken som tillhör företaget.

 

Upprättandet av hyperlänken förutsätter inte någon relation mellan den tredje parten och företaget, inte heller något godkännande från företaget vad gäller innehåll eller tjänster på den webbsida dit länken går.

 

 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

Företaget äger, för egen del eller som rättsinnehavare, alla varumärken, varunamn och logotyper av något slag som finns på webbsidan, samt webbsidans innehåll och information, med alla rättigheter förbehållna.Därför kommer all användning som inte tidigare har godkänts av företagetatt betraktas som ett allvarligt brott mot de immateriella rättigheterna.

 

Det är inte tillåtet med distribution, modifiering, överföring, offentlig kommunikation eller någon annan typ av hantering, av hela eller delar av det innehåll och/eller information som publiceras på webbsidan, utan ett tidigare godkännande från företaget.

 

 1. INTEGRITETSPOLICY OCH DATASKYDD

 

Företaget följer riktlinjerna i grundlag 15/1999 från den 13 december angående skydd av personuppgifter, det kungliga dekretet 1720/2007 från den 21 december i vilket man godkänner förordningar för tillämpning av grundlagen och andra regler som gäller vid alla tillfällen, och som syftar till att säkerställa en korrekt användning och hantering av användarnas personuppgifter.

 

För driften av de tjänster som tillhandahålls via webbsidan, sparar företaget en fil med de personuppgifter som användaren anger vid en bokning, t.ex. namn, adress, id-handlingar och betalningsuppgifter. Det ärGrupoCentauro som ansvarar för hanteringen av filen.

 

På grund av den verksamhet och de tjänster som företaget tillhandahåller, för en perfekt funktion och för att kunna nå uppställda mål, är överföring av personuppgifter till tredje part nödvändig, inklusive internationella överföringar. Dessa överföringar av personuppgifter kan vara till andra företag inom GrupoCentauro och/eller medarbetare inom affärsverksamheten.Det enda syftet med överföringen av personuppgifter till sådana medarbetare är ett korrekt tillhandahållande av de tjänster som företaget erbjuder.

 

Tillsammans med varje formulär för insamling av personuppgifter, när användaren vill anlita en tjänst som företaget erbjuder,kommer användaren vid varje tillfälle att informeras om förekomsten och nödvändigheten att godkänna villkoren för behandling av personuppgifter. Användaren kommer också att informeras om vem som ansvarar för den fil som skapas, adressen till ansvarig person, möjligheten att utöva sin rätt till tillgång, rättelse, annullering eller invändning av personuppgifterna, och syftet med hantering och överlämning av uppgifter till tredje part i förekommande fall.

 

Den som äger uppgifterna har alltid rätt att få tillgång till filen och utöva sin rätt att rätta, annulleraoch invända i enlighet med dataskyddslagstiftningen. På samma sätt kommer användarens samtycke till hantering och överföring av personuppgifterna kunna återkallas när som helst, utan retroaktiv verkan, i enlighet med artiklarna6 och 11 i lag 15/1999, från den 13 decemberangåendeskydd av personuppgifter.

 

För detta ändamål kan du helt enkelt kontakta företaget via e-post (administracion@grupo-centauro.com), eller genom att skriva till följande adress: Calle Berlín nº 2, EdificioCoblanca 5, Rincón de Loix, 03503 Benidorm (Alicante).

 

Företaget informerar också att i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 från den 11 juli, angående tjänster inom informationssamhället och den elektroniska handeln,kommer samtycke till hanteringen av din e-postadress för kommersiella ändamål alltid att begäras. Den e-postadress som användaren anger kommer att sparas i en automatiserad fil (distributionslista ) i syfte att tillhandahålla information om våra nyheter och erbjudanden via e-post. Användaren kan när som helst begära att denna typ av personuppgifter avlägsnas.

 

Företaget informerar att det har infört nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för personuppgifterna och undvika att de ändras, tappas bort eller utsätts för obehörig hantering och/eller åtkomst. Dessa åtgärder har gjorts med tanke på den tekniska utvecklingen, vilken typ av uppgifter som lagras och de risker som de utsätts för, om det så handlar om risker från mänsklig verksamhet eller fysisk eller naturlig miljö.

 

 

 

 

 

 1. UNDANTAG FRÅN GARANTIER OCH ANSVAR:

 

Företaget ansvarar inte under några omständigheter för någon typ av skador som, trots att företaget har vidtagit alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra det, kan leda till, men inte begränsat till: fel eller brister i innehållet, bristande tillgång till portalen eller överföring av virus eller skadligt programinnehåll.

 

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

 

Förhållandet mellan företaget och användarna regleras av gällande spansk lagstiftning.

 

För att lösa eventuella tvister som kan uppstå avseende giltighet, utförande, prestanda eller uppsägning av dessa användarvillkor, avstår företaget och användarna uttryckligen från sin egen jurisdiktion, eller någon annan instans som i förekommande fall skulle kunna komma i fråga, till förmån för domstolen i Benidorm.